Heleen Allemekinders van Praktijk Rouwkost doet haar best om uw privacy te waarborgen.

Dat betekent:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Onbevoegden krijgen geen toegang tot uw gegevens.

Contactgegevens:
Adres: Kloosterweg 59, 4328GH Burgh-Haamstede.
Telefoonnummer: 06 41579449
E-mail: info@huisvoorlevenskracht.nl
Website: huisvoorlevenskracht.nl

Wetten en beroepscodes:

Behalve de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming), zijn de WGBO ( Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsverenigingen van toepassing. Dit zijn de beroepscodes van psychosociaal werker van de Nederlandse Federatie gezondheidszorg (NFG) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit betekent dat Heleen Allemekinders medisch beroepsgeheim heeft en een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens:

Tijdens de hulpverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt.

De volgende persoonsgegevens worden opgenomen in de behandelingsovereenkomst:

 • Voor en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssituatie
 • Huisarts
 • In geval van behandeling van jongeren onder de 18 jaar: naam en handtekening van de ouders
 • Overige informatie die u zelf actief verstrekt ten behoeve van de hulpverlening

Heleen Allemekinders verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u verstrekt via de mail, telefonisch of in het persoonlijke contact met u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Volgens de wet worden gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit en strafrechtelijke gegevens, bijzondere gegevens genoemd.

Indien deze gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan. Heleen Allemekinders zal alleen bijzondere gegevens over gezondheid verwerken mits hiervoor toestemming wordt gegeven.

De volgende overige gegevens worden vastgelegd:

 • Informatie over uw hulpvraag en de voortgang van de behandelingen middels verslaglegging;
 • Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen;
 • Het burgerlijk servicenummer wordt niet gevraagd.

Doel van persoonsgegevens:

 • Een goede en efficiënte hulpverlening;
 • Het onderhouden van contact;
 • Facturering;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder belastingaangifte;
 • Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie;
 • Overleg met of informeren van andere hulpverleners.  

Cliëntdossier, beveiliging en bewaartermijn

Voor een goede hulpverlening is het noodzakelijk dat er een cliëntendossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het cliëntendossier is vertrouwelijk en noodzakelijk om de behandeling te starten, te volgen en af te sluiten.

Indien nodig worden gegevens opgenomen van een zorgverlener, na expliciete schriftelijke toestemming, bijvoorbeeld van de huisarts.

Ook voor overleg met een andere hulpverlener wordt uw expliciete toestemming gevraagd en ook als een verslag naar de huisarts wordt doorgestuurd na beëindiging van de hulpverlening.

Beveiliging

Persoonsgegevens en relevante informatie zullen in een beveiligde omgeving opgeslagen worden in de computer.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in het WGBO wordt vereist, gedurende 20 jaar bewaard, ingaande na afloop van de laatste behandeling.

Beroepsgeheim en het delen van persoonsgegevens met derden

Het dossier is in principe voor eigen gebruik. Heleen Allemekinders garandeert geheimhouding, mits het verenigbaar is met de meldplicht die zij heeft als hulpverlener volgens de meldcode.

Facturen

Voor de financiële administratie worden gegevens gebruikt om een factuur op te maken.

Deze gegevens zijn:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Datum behandeling;
 • Omschrijving van behandeling;
 • Kosten van de behandeling.
 • verzekeringsnummer zorgverzekeraar

Intervisie en intercollegiale toetsing

Gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm gebruikt worden door Heleen Allemekinders tijdens intervisie en intercollegiale toetsing om zo de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen.

Uw rechten: gegevens inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen

 • Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor het beoogde doel.
 • U heeft het recht om gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien toestemming ingetrokken wordt heeft dit gevolgen voor de hulpverlening.
 • U heeft recht op inzage en kennis van de verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben en kunt hiervan een kopie ontvangen. Dit wordt schriftelijk naar u gestuurd.
 • U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn adres. Binnen een maand krijgt u een reactie op uw verzoek.

Website:

Mijn website verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.

Beveiligen van uw gegevens

Heleen Allemekinders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er een ernstige datalek is zal Heleen Allemekinders dat binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U als cliënt wordt over de datalek geïnformeerd in die gevallen dat een datalek waarschijnlijk ongunstige invloed heeft op uw persoonlijke levenssfeer. Dit kan zijn wanneer er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die door derden kunnen worden gebruikt.

Als u twijfelt over de gegevens of ze veilig zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Heleen Allemekinders.

Deze privacyverklaring is van april 2024