Heleen Allemekinders – Praktijk Rouwkost

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Heleen Allemekinders Psychosociaal therapeut van Praktijk Rouwkost en Cliënt.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon ( bijvoorbeeld een werkgever) die aan Heleen Allemekinders Psychosociaal therapeut van Praktijk Rouwkost een opdracht verstrekt.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie therapie of groepsbijeenkomst.

Aanmelding en afspraken:

Behandeling vindt plaats volgens afspraak, welke telefonisch of per mail kan worden gemaakt.

De sessie vindt plaats op het praktijkadres: Kloosterweg 59, 4328GH Burgh-Haamstede. Desgewenst kunnen de gesprekken ook bij u thuis of elders plaatsvinden. Er wordt dan € 0.23 ct per km in rekening gebracht.

De aangeboden therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hierover de juiste informatie te krijgen en de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Cliënt kan zonder verwijzing van arts of specialist in behandeling worden genomen. Indien aanvullende informatie vereist is zal de therapeut contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien therapeut van mening is dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst therapeut cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en zijn goedkeuring.

In het eerste (kennismakings-)gesprek wordt de behandelovereenkomst vastgesteld. Daarna volgt de begeleiding. De gesprekken worden in overleg vastgesteld.

Dossiervoering en Wet Bescherming Persoonsgegevens ( AVG) , geheimhouding.

Heleen Allemekinders gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Onderaan de website: www.huisvoorlevenskracht.nl staat de privacyverklaring

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uw begeleiding / behandeling. Dit wordt op papier vastgesteld en getekend door de cliënt en de psychosociaal therapeut.

Klachtenprocedure:

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken. Als we er samen niet uitkomen is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. Heleen Allemekinders, Psychosociaal therapeut van Praktijk Rouwkost heeft er voor gekozen de klachtenafhandeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen. Via hen komt u in contact met Quasir, waar de praktijk bij aangesloten is. Voor meer informatie: de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) Zie: de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Annulering afspraken:

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Indien de therapeut de telefoon niet persoonlijk kan beantwoorden kunt u het bericht op het antwoordapparaat inspreken. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Facturen:

De facturen worden aan u meegegeven of per mail verzonden.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen hulpverlener en cliënt.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd- tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- de behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft gedaan.

Tarieven begeleiding: Actuele tarieven voor behandeling/ begeleiding zijn op de website: huisvoorlevenskracht.nl te vinden.

Heleen Allemekinders, oktober 2019